Regulamin programu stażowego

REGULAMIN KONKURSU O STAŻ
„Rozwój kadr sektora gier wideo”

Branża gier wideo jest jednym z najbardziej dynamicznych sektorów polskiego przemysłu. Jest
źródłem innowacji technologicznych, z którego czerpią także inne branże polskiej gospodarki. Wysokie wymagania kompetencyjne i jakościowe, jakie niosą za sobą projekty realizowane w sektorze gier wideo sprawiają, że branża jest także dystrybutorem najnowocześniejszych rozwiązań
organizacyjnych. Firmy sektora gier, swoją przewagę konkurencyjną budują na unikalnym know how.

Jak każdy segment gospodarki wyspecjalizowanej, branża potrzebuje wykwalifikowanej kadry.
Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., realizując misję wspierania innowacji oraz wychodząc naprzeciw
niniejszej potrzebie, zainicjowała program stażowy, którego zasady zostały uregulowane w niniejszym dokumencie. Z założenia staże, których ARP S.A. jest organizatorem i fundatorem, będą miały charakter stricte merytoryczny i będą służyć przede wszystkim zdobyciu doświadczenia oraz
wykorzystaniu wiedzy i umiejętności Laureatów Konkursu w praktyce.

ARP Games Sp. z o.o. prowadzi działalność nastawioną na wsparcie rozwoju młodych twórców
w tworzeniu projektów gier wideo oraz posiada wiedzę i doświadczenie w zarządzaniu programami
i projektami budowy kompetencji zawodowych w sektorze gier wideo. Jako współorganizator
programu stażowego będzie odpowiedzialna za organizację konkursu oraz zarządzanie projektem
i jego ewaluację na potrzeby fundatorów.

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
ORGANIZATORZY

Organizatorami Konkursu „Rozwój kadr sektora gier wideo”, zwanego dalej „Konkursem” są:
1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., o opłaconym kapitale zakładowym wynoszącym
5.291.750.000,00PLN, z siedzibą w Warszawie pod adresem: ul. Nowy Świat 6/12, 00-400
Warszawa, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla
m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod
numerem KRS 0000037957, NIP 5260300204, REGON 006746410 zwana dalej „ARP S.A”.
2. ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, pod adresem: Wojska Polskiego 5; 43-400
Cieszyn, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy
w Bielsku-Białej pod numerem KRS 0000643074, NIP 5482677205, REGON 365681052,
posiadającą kapitał zakładowy w wysokości 2.700.000,00 zł, w pełni opłacony, zwana dalej
„ARP Games”.

§ 2
PRZEDMIOT KONKURSU

Przedmiotem Konkursu jest wybór osób do odbycia płatnego stażu
w firmach prowadzących działalność gospodarczą w sektorze gier wideo, zwanymi dalej
„Przyjmującymi na staż”.

§ 3
FUNDATORZY

Fundatorem Staży jest/są:
1. Agencja Rozwoju Przemysłu S.A., ulica Nowy Świat 6/12, 00-400 Warszawa
2. ……..
3. ….

§ 4
UCZESTNICY KONKURSU

1. W Konkursie mogą wziąć udział:
a. osoby nieposiadające doświadczenia zawodowego w branży gier wideo lub posiadające
doświadczenie zawodowe do 1 roku.
b. osoby posiadające doświadczenie zawodowe w branży gier wideo od 1 roku do 2 lat.
2. W Konkursie nie mogą brać udziału członkowie władz, członkowie kierownictwa, pracownicy
Organizatorów Konkursu, Fundatorów Staży, Przyjmujących na staż oraz osoby im najbliższe.
Przez „osoby najbliższe” rozumie się osoby wskazane w art. 115 § 11 Kodeksu karnego.

§ 5
CZAS TRWANIA KONKURSU

1. Konkurs trwa od 15 grudnia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku. Zgłoszenia na Konkurs będą
przyjmowane od 15 grudnia 2017 roku do 22 grudnia 2017 roku.
2. Organizatorzy opublikują wyniki Konkursu na swoich stronach internetowych do 31 grudnia
2017 roku.

§ 6
STAŻ

1. Przez „staż” rozumie się odpłatną formę praktycznego zdobywania wiedzy przez Laureatów
niniejszego Konkursu u Przyjmującego na staż, realizowaną na podstawie
umowy cywilnoprawnej.
2. Staż w ramach Konkursu podzielony jest na dwa niezależne etapy.
3. Pierwszy etap stażu trwa do dnia 31 stycznia 2018 roku i jest stażem ogólnym, który ma za
zadanie umożliwić zdobycie wiedzy ogólnej niezbędnej do wykonywania obowiązków u
Przyjmującego na staż. W przypadku pozytywnej rekomendacji Organizatorów oraz
Przyjmującego na staż, po zakończeniu pierwszego etapu stażu, Laureat odbywa drugi etap
stażu. W przypadku nieuzyskania pozytywnej rekomendacji po pierwszym etapie stażu, o której
mowa w zdaniu poprzednim, staż zostaje zakończony po pierwszym etapie.
4. Drugi etap stażu trwa do dnia 30 czerwca 2018 roku i jest stażem specjalistycznym, podczas
którego Laureaci zdobywają wiedzę specjalistyczną.

II. ZASADY OGÓLNE KONKURSU
§ 7
LICZBA MIEJSC STAŻOWYCH

1. Organizatorzy zapewniają do 15 miejsc stażowych.
2. Co najmniej 4 staże odbędą się u Przyjmujących na staż będących mikro, małym lub średnim
przedsiębiorcą zgodnie z art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014
z 17 czerwca 2014 r

§ 8
ZGŁOSZENIE PRZYJMUJĄCEGO NA STAŻ DO KONKURSU

1. Przyjmujący na staż indywidualnie dla każdego stanowiska wykonywania zadań jakie powstanie
w wyniku Konkursu, określi wymagania kwalifikacyjne dla stażysty, poza tymi wymienionymi
w § 4 ust. 1, oraz zakres jego obowiązków.
2. Przyjmujący na staż zainteresowani organizacją stażu zobowiązani są do przesłania do ARP
Games drogą pocztową lub elektroniczną na email: office@arpgames.pl zgłoszenia na
formularzu stanowiącym załącznik nr 2 do Regulaminu w terminie do 18 grudnia 2017 r.
3. O wyborze Przyjmujących na staż do realizacji staży decydować będzie kolejność zgłoszeń.
4. Niezwłocznie po uzyskaniu zgłoszeń, z zastrzeżeniem § 7, ARP Games poinformuje na stronie
internetowej www.arpgames.pl o zamknięciu naboru zgłoszeń.
5. Ogłoszenie o Konkursie, lista Przyjmujących na staż, wraz z wymaganiami, o których mowa
w ust. 1 oraz informacją, który z nich jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorcą, zostanie
udostępniona przez Organizatorów Konkursu na stronie internetowej www.arpgames.pl
w terminie do 19 grudnia 2017 roku.

§ 9
PRZEBIEG KONKURSU

Proces rekrutacji w Konkursie:
1. Osoba zainteresowana udziałem w Konkursie zobowiązana jest do przesłania kwestionariusza
osobowego (CV) za pośrednictwem strony internetowej www.arpgames.pl albo na adres
e-mail office@arpgames.pl albo za pośrednictwem strony internetowej Przyjmującego na
staż z dopiskiem „Program stażowy”.
2. Przystępując do Konkursu, każdy uczestnik powinien obligatoryjnie wskazać tylko jedno,
preferowane przez siebie miejsce realizacji stażu, u Przyjmującego na staż z listy, o której
mowa w § 8 ust. 5.
3. Wypełnienie i wysłanie kwestionariusza osobowego (CV) na stronie internetowej oraz na
adres e-mail jest możliwe do 22 grudnia 2017 roku do godz. 23:59.
4. Kolejnym etapem jest rozmowa kwalifikacyjna.
5. Przyjmujący na staż skontaktuje się telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej
z wybranymi uczestnikami Konkursu, którzy zgłosili swój udział w podanym przez
Organizatorów terminie. W przypadku braku kontaktu telefonicznego z uczestnikiem
Konkursu i braku odpowiedzi na otrzymany e-mail, po trzech dniach kalendarzowych od
wysłania listu elektronicznego zostanie on skreślony z listy uczestników Konkursu.
6. O miejscu i terminie rozmowy kwalifikacyjnej Przyjmujący na staż, poinformuje drogą
telefoniczną lub elektroniczną ARP Games, co najmniej 3 dni kalendarzowe przed jej
terminem.
7. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej będą w szczególności brane pod uwagę: zgodność
kwalifikacji uczestnika Konkursu z wymaganiami Przyjmującego na staż, informacje na temat
aktywności pozauczelnianej (m. in. zewnętrzne praktyki, staże itp.), dotychczasowe
doświadczenie zawodowe.
8. Spośród uczestników Konkursu zostaną wyłonieni zwycięzcy, zwani dalej „Laureatami”, którzy
uzyskają możliwość odbycia płatnych staży u Przyjmujących na staż.
9. Informacje o wynikach Konkursu będą dostępne po odbyciu wszystkich rozmów
kwalifikacyjnych. Lista Laureatów zostanie zamieszczona na stronie internetowej
www.arpgames.pl do dnia 31 grudnia 2017 r.

§ 10
WYBÓR LAUREATÓW

1. Za prawidłowość procesu rekrutacji w odpowiada ARP Games.
2. Za wybór Laureatów Konkursu odpowiada Przyjmujący na staż w porozumieniu z ARP Games.
3. Obsługę administracyjną procesu rekrutacji prowadzi ARP Games.
4. Po zakończeniu procesu rekrutacji ARP Games przedstawi Organizatorom oraz Przyjmującym
raport z przebiegu procesu rekrutacji.

III. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORÓW, FUNDATORÓW STAŻY ORAZ PRZYJMUJĄCYCH NA STAŻ
§ 11
REALIZACJA STAŻU

1. Organizatorzy staży nie ponoszą odpowiedzialności za zmianę danych (w tym numeru telefonu)
uczestnika Konkursu uniemożliwiającą powiadomienie o wygranej oraz za podanie przez
uczestnika Konkursu niewłaściwych lub nieprawdziwych danych.
2. Laureatom Konkursu przysługuje wynagrodzenie za staż w wysokości:
a. 3.000 zł brutto miesięcznie dla osób, o których mowa w § 4 ust. 1 lit a. niniejszego
Regulaminu.
b. 3.500 zł brutto miesięcznie dla osób, o których mowa w § 4 ust. 1 lit b. niniejszego
Regulaminu.
3. Wynagrodzenie stażysty, o którym mowa w ust. 2 finansowane jest przez ARP S.A. w wysokości:
a. do 50% kwoty wynagrodzenia oraz przez Przyjmującego na staż, w wysokości co najmniej
50% kwoty wynagrodzenia, w przypadku gdy Przyjmujący na staż jest mikro, małym lub
średnim przedsiębiorcą zgodnie z art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
b. do 30% kwoty wynagrodzenia oraz przez Przyjmującego na staż, w wysokości co najmniej
70% kwoty wynagrodzenia, w przypadku gdy Przyjmujący na staż nie jest mikro, małym lub
średnim przedsiębiorcą zgodnie z art. 2 Załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr
651/2014 z 17 czerwca 2014 r.
4. Pozostałe warunki odbywania stażu zostaną ustalone indywidualnie w umowie pomiędzy ARP
S.A., Przyjmującym na staż a stażystą, której wzór stanowi załącznik nr 3 do Regulaminu
Konkursu.
5. W przypadku, gdy Przyjmujący na staż zdecyduje się przedłużyć staż lub podpisać nową umowę
ze stażystą na okres przekraczający okres przewidziany w Konkursie, wówczas wysokość
wynagrodzenia oraz pozostałe warunki współpracy będą przedmiotem indywidualnych ustaleń
pomiędzy Przyjmującym na staż a stażystą, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
6. Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności w przypadku rezygnacji stażysty
z podjęcia stażu lub jego przerwania.
7. Organizatorzy Konkursu ani Przyjmujący na staż nie mają obowiązku pokrycia stażyście kosztów
zakwaterowania na czas trwania stażu oraz kosztów podróży do miejsca odbywania stażu.

§ 12
OPŁATY I PODATKI

Organizatorzy Konkursu nie ponoszą odpowiedzialności z tytułu uchybienia w płatności jakichkolwiek ewentualnych opłat, podatków, składek na ubezpieczenia lub innych świadczeń publicznoprawnych lub cywilnoprawnych, do uiszczenia których mogą być zobowiązani Laureaci Konkursu (stażyści) lub Przyjmujący na staż.

§ 13
ROZSTRZYGNIĘCIA

1. Decyzje Organizatorów Konkursu oraz Przyjmujących na staż są ostateczne i nie przysługuje od
nich odwołanie.
2. Laureatom Konkursu nie przysługuje roszczenie o zmianę przyznanej nagrody.
3. Prawo do nagrody nie może być przeniesione na rzecz osób trzecich.

IV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 14
Wszelkie materiały związane z Konkursem, przekazane Organizatorowi przez uczestników Konkursu, nie podlegają zwrotowi.
§ 15
1. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do opublikowania imion, nazwisk, zdjęć i innych informacji o zwycięzcach Konkursu, jak również wywiadów z nimi na swoich stronach internetowych, w prasie, na antenie radia, w internecie oraz w telewizji.
2. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnego wykorzystywania wizerunku Laureatów
Konkursu w Internecie, prasie lub w telewizji poprzez publikację zdjęć oraz materiałów filmowych
zebranych podczas Konkursu w celach związanych z promocją Konkursu.
§ 16
Przez zgłoszenie chęci udziału w Konkursie (przesłanie kwestionariusza osobowego; CV), uczestnicy
oraz Przyjmujący na staż wyrażają zgodę na publikację oraz rozpowszechnianie wizerunku
określonego w § 15, a także na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w przesłanym CV oraz kwestionariuszu osobowym przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. z siedzibą w Warszawie
(00-400) przy ul. Nowy Świat 6/12 oraz ARP Games Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) przy ul. Wojska Polskiego 5, do celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu oraz przeprowadzenia Stażów. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na udostępnienie swoich danych osobowych Przyjmującym na staż, o których mowa w § 3 do celów związanych z organizacją i realizacją Konkursu oraz przeprowadzenia Stażów. Każda osoba ma prawo dostępu i poprawiania swoich danych, przetwarzanych dla potrzeb Konkursu. Zgoda na przetwarzanie danych w wyżej opisanym celu jest dobrowolna, przy czym stanowi warunek uczestnictwa w Konkursie. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu będzie ARP S.A. na zasadach określonych w Ustawie z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 poz. 922).
§ 17
We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy
Kodeksu cywilnego, Ustawy o ochronie danych osobowych, Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
§ 18
Regulamin Konkursu jest udostępniony do wglądu w siedzibach Organizatorów a także na ich
stronach internetowych: www.arp.pl oraz www.arpgames.pl.
§ 19
Uczestnicy Konkursu i Przyjmujący na staż, poprzez przystąpienie do Konkursu akceptują warunki
niniejszego Regulaminu.