Regulamin konkursu

1.     Wprowadzenie

1.     Niniejszy Regulamin określa podstawowe zasady organizacji Programu Akceleracyjnego , w tym podstawowe prawa oraz zobowiązania Uczestników Programu. Regulamin jest udostępniony na stronie internetowej arpgames.pl .
2.     W przypadku Uczestników zakwalifikowanych do Fazy Akceleracji oraz Fazy Inwestycyjnej zasady uczestnictwa w Programie regulują również dodatkowe dokumenty, w szczególności Umowa Akceleracyjna.
3.     Prosimy o zapoznanie się z treścią Regulaminu przed wysłaniem zgłoszenia do Programu.

2.     Cel Programu

1.     Celem Programu Akceleracyjnego  jest rozwój sektora gier poprzez wyłonienie w drodze konkursu oraz wsparcie zespołów, które stworzą działające prototypy gier, mających największy potencjał do komercjalizacji i wdrożenia na rynku.
2.     Organizatorem Programu jest ARP Games Sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie, ul. Wojska Polskiego 5, 43-400, wpisana przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej  do rejestru pod numerem KRS 0000643074, NIP 5482677205, kapitał zakładowy 2.700.000 zł.

3.     Definicje

Jeżeli nie określono inaczej, definicje w Regulaminie mają następujące znaczenie:

Faza Akceleracyjna etap Programu, określony szczegółowo w Punkcie 6 Regulaminu;
Faza Inwestycyjna etap Programu, w ramach którego dokonywana jest Inwestycja, określony szczegółowo w Punkcie 7 Regulaminu;
Finansowanie Dłużne udzielenie przez Organizatora lub współpracujące z nim podmioty pożyczki;
Inwestor wskazany przez Organizatora podmiot, dokonujący Inwestycji samodzielnie lub we współpracy z Organizatorem lub innymi inwestorami;
Inwestycja Inwestycja dokonana w celu wdrożenia i komercjalizacji Pomysłu;
Inwestycja Kapitałowa objęcie udziałów lub akcji przez Organizatora oraz/lub Inwestorów;
Lider  uczestnik wchodzący w skład zespołu, będący jego przedstawicielem w kontaktach z Organizatorem;
Komisja Konkursowa komisja składająca się z przedstawiciela Organizatora oraz osób wskazanych przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami delegującymi członków do Rady Programowej;
Mentorzy polscy i zagraniczni eksperci z branży gier, ekonomii, prawa oraz innych obszarów nauki i sztuki, istotnych w procesie tworzenia gry;
Nabór Pomysłów etap Programu, w ramach którego dokonywany jest wybór Zespołów na potrzeby Fazy Akceleracji, określony szczegółowo w Punkcie 5 Regulaminu;
Oddelegowane Osoby osoby fizyczne inne niż osoby wchodzące w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki oraz inne niż wspólnik (akcjonariusz) spółki, oddelegowane przez spółkę będącą Uczestnikiem do rozwijania Pomysłu w ramach Programu, wskazane w formularzu zgłoszeniowym składanym w trakcie Naboru Pomysłu;
Opiekun opiekun Zespołu, o którym mowa w Punkcie 6.8 Regulaminu;
Partner Osoba fizyczna lub prawna, z którą Organizator zawarł porozumienie o partnerstwie w związku z Programem;
Pomysł pomysł, propozycja, koncepcja, prototyp lub projekt związany z sektorem gier, o wysokim potencjale do komercjalizacji i wdrożenia na rynku, w szczególności ustalony w prezentacji przedstawionej Organizatorowi, w formie scenariusza, skryptu, storyboard, software, utworu audiowizualnego;
Prawa Własności Intelektualnej oznaczają: (i) prawa autorskie, w szczególności majątkowe prawa autorskie, w tym prawa zależne obejmujące prawo do korzystania i rozporządzania dziełami zależnymi oraz pozwolenie na korzystanie i rozporządzanie dziełami zależnymi, prawa do utworów audiowizualnych, prawa pokrewne, obejmujące w szczególności prawa do wideogramów, fonogramów, prawa do artystycznych wykonań, (ii) patenty, know-how, prawa dotyczące baz danych oraz prawa do znaków towarowych oraz wzorów przemysłowych lub użytkowych (zarówno zarejestrowanych jak i niezarejestrowanych), (iii) wnioski o rejestrację, oraz prawa do składania wniosku o rejestrację dotyczące któregokolwiek z powyższych, oraz (iv) wszelkie inne prawa własności intelektualnej, lub inne podobne prawa, podlegające ochronie gdziekolwiek na świecie;
Program Program Akceleracyjny , odbywający się na zasadach określonych w szczególności w Regulaminie, Umowie Akceleracyjnej oraz Umowie Inwestycyjnej, organizowany i zarządzany przez Organizatora;
Protokół Końcowy protokół określający utwory, opracowania, w tym opracowania Pomysłu i inną Własność Intelektualną stworzoną w toku Fazy Akceleracji przez Zespół;
Rada Programowa zaproszeni przez Organizatora eksperci, firmy i instytucje;
Regulamin niniejszy regulamin, określający prawa i obowiązki Zespołu i Uczestników w związku z Programem, udostępniony w okresie trwania Programu na stronie internetowej arpgames.pl;
Stypendium stypendium przyznane Zespołowi, o którym mowa w Punkcie 6.11 niniejszego Regulaminu;
Uczestnik odpowiednio, każda osoba fizyczna wchodząca w skład Zespołu (w przypadku gdy dany członek Zespołu nie jest spółką kapitałową lub osobową), spółki kapitałowe oraz spółki osobowe wchodzące w skład Zespołu oraz, w przypadku członków Zespołu będących spółkami kapitałowymi lub spółkami osobowymi dodatkowo: (i) Oddelegowane Osoby, (ii) każda osoba wchodząca w skład organu uprawnionego do reprezentacji spółki oraz (iii) każdy wspólnik (akcjonariusz) spółki. Uczestnikiem może być obywatel kraju innego niż Polska oraz spółka kapitałowa lub osobowa zarejestrowana w kraju innym niż Polska;
Umowa Akceleracyjna Umowa dotycząca uczestnictwa w Programie Akceleracyjnym  zawarta pomiędzy Organizatorem a Uczestnikami, której wzór stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu, oraz której zawarcie jest niezbędne do udziału w Fazie Akceleracji oraz Fazie Inwestycyjnej;
Umowa Inwestycyjna Umowa zawierana pomiędzy Zespołem a Organizatorem oraz, ewentualnie, Inwestorem, będąca wynikiem Fazy Inwestycyjnej oraz określająca szczegóły Inwestycji;
Warsztaty Spotkania, o których mowa w Punkcie 6.6(a) Regulaminu;
Własność Intelektualna przedmiot Praw Własności Intelektualnej;
Wsparcie Alternatywne preferencyjne udostępnienie Zespołowi powierzchni biurowej oraz infrastruktury informatycznej w celu prowadzenia przez Zespół dalszych prac nad Pomysłem;
Zadanie Zadanie, o którym mowa w Punkcie 6.5 Regulaminu;
Zespół zespół składający się z Uczestników, dysponujący wiedzą z zakresu funkcjonowania gier, biorący udział w Programie;
Zewnętrzna Inwestycja jakakolwiek czynność prawna lub faktyczna, która skutkuje inwestycją podmiotu innego niż Organizator lub Inwestor w Pomysł, Zespół lub któregokolwiek Uczestnika, jak również przeniesienie lub obciążenie pod jakimkolwiek tytułem prawnym, w tym pod tytułem darmym, na rzecz podmiotu innego niż Organizator lub Inwestor praw związanych z Pomysłem, przysługujących pierwotnie Uczestnikom;
 Zewnętrzny Inwestor  podmiot dokonujący Zewnętrznej Inwestycji.

4.     Etapy Programu

1.     Program składa się z trzech etapów: Naboru Pomysłów, Fazy Akceleracji oraz Fazy Inwestycyjnej.
2.     Zakwalifikowanie Zespołu do jednego z etapów nie gwarantuje uczestnictwa w kolejnych etapach.
3.     Jeżeli postanowienia Regulaminu nie stanowią inaczej, od decyzji o zakwalifikowaniu lub niezakwalifikowaniu do któregokolwiek z etapów nie przysługuje odwołanie. Decyzje nie wymagają uzasadnienia.

5.     Nabór Pomysłów

1.     Pierwszym etapem Programu jest Nabór Pomysłów.
2.     Pomysły mogą być zgłaszane przez Zespoły spełniające następujące kryteria:
a)    W przypadku Zespołów składających się wyłącznie z osób fizycznych, Zespoły muszą składać się z co najmniej dwóch lub więcej osób;
b)    Uczestnikami Zespołów mogą być osoby fizyczne, spółki kapitałowe oraz spółki osobowe;
c)    Dopuszcza się występowanie Zespołów mieszanych, tj. składających się zarówno z osób fizycznych jak i spółek kapitałowych lub osobowych;
d)    Uczestnikiem może być obywatel kraju innego niż Polska oraz spółka kapitałowa lub osobowa zarejestrowana w kraju innym niż Polska;
e)    W przypadku osób fizycznych, Uczestnikami mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych;
f)     W przypadku Uczestników będących spółkami zgłaszanie Oddelegowanych Osób nie jest obowiązkowe.
3.     Nabór Pomysłów trwa od dnia 27.04.2019 do dnia 16.06.2019 do godz. 23:59. Zgłoszenia złożone po terminie końcowym podlegają odrzuceniu.
4.     W czasie trwania Naboru Pomysłów, potencjalne Zespoły mogą wysyłać zgłoszenia do Programu wyłącznie drogą elektroniczną za pośrednictwem strony internetowej arpgames.pl. Zgłoszenia złożone w sposób inny niż określony w zdaniu poprzedzającym podlegają odrzuceniu.
5.     Złożenie zgłoszenia jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta zgłaszający, następujących minimalnych wymagań technicznych: (i) system operacyjny: Windows lub Linux lub Mac OS; (ii) karta graficzna: zgodna z DirectX 9, 512MB RAM; (iii) łącze internetowe o przepustowości minimalnej: 1 MB/s; (iv) przeglądarka internetowa: Google Chrome (co najmniej wersja 26), lub Windows Internet Explorer (co najmniej wersja 10) lub Mozilla Firefox (co najmniej wersja 20). Ponadto zgłaszający musi posiadać skrzynkę pocztową e-mail.
6.     Zgłoszenie wymaga załączenia następujących informacji lub danych:
a.     formularza zgłoszeniowego wypełnionego online, udostępnionego na wskazanej stronie internetowej;
b.     kopii niniejszego regulaminu podpisanej przez Zespół oraz wszystkich Uczestników. W przypadku Uczestników będących spółkami kapitałowymi lub osobowymi podpisy składają osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania danej spółki kapitałowej lub spółki osobowej, przy czym umocowanie osób podpisujących zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami załączonymi do zgłoszenia (np. aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców, kopie pełnomocnictw itp.);
c.     kopii oświadczeń oraz zgód zamieszczonych na stronie internetowej  pod arpgames.pl zakładką Zgłoszenie Projektu, podpisanych przez każdego z Uczestników. W przypadku Uczestników będących spółkami kapitałowymi lub osobowymi podpisy składają osoby prawidłowo umocowane do reprezentowania danej spółki kapitałowej lub spółki osobowej, przy czym umocowanie osób podpisujących zostanie potwierdzone odpowiednimi dokumentami załączonymi do zgłoszenia np. aktualne odpisy z rejestru przedsiębiorców, kopie pełnomocnictw itp.);
d.     prezentacji wideo Zespołu oraz prezentacji Pomysłu, który Zespół zamierza realizować w trakcie Programu;
7.     Organizator zastrzega prawo do zażądania podania dodatkowych danych i informacji, jeżeli uzna że jest to konieczne do prawidłowej realizacji Programu.
8.     Zakazane jest dostarczanie przez zgłaszających treści o charakterze bezprawnym, naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, treści nieprawdziwych lub mogących wprowadzić w błąd, treści zawierających złośliwe oprogramowanie lub treści, które mogą wywołać zakłócenia lub uszkodzenia systemów komputerowych. W razie otrzymania przez Organizatora wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych dostarczonych przez zgłaszającego, Organizator może uniemożliwić dostęp do tych danych lub usunąć te dane. Organizator nie będzie ponosić odpowiedzialności względem zgłaszającego za szkodę powstałą w wyniku usunięcia lub uniemożliwienia dostępu do danych o treści bezprawnej. W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych Organizator zawiadomi zgłaszającego o zamiarze uniemożliwienia lub usunięcia dostępu do danych.
9.     W celu dokonania zgłoszenia każdy Uczestnik jest zobowiązany do złożenia następujących oświadczeń:
a.     Wyrażenia zgody na publiczne udostępnianie informacji o nazwie Pomysłu i jego opisu, jak również o udziale w Programie na stronach internetowych oraz materiałach Organizatora i Partnerów, w celu przeprowadzenia Programu oraz jego promocji;
b.     Wyrażenia zgody na przetwarzanie przez Organizatora oraz Komisję Konkursową danych osobowych potrzebnych w celu realizacji Programu, w szczególności imienia i nazwiska, numeru PESEL, numeru dokumentu tożsamości oraz adresu zamieszkania i adresu poczty elektronicznej każdego Uczestnika, jak również wyrażenia zgody na przekazanie danych osobowych we wskazanym zakresie Mentorom oraz Inwestorom znajdującym się w państwie trzecim, w celu realizacji Programu;
c.     Oświadczenia, że zgłoszenie oraz zgłaszany Pomysł nie naruszają przepisów prawa ani nie zagrażają i nie naruszają słusznych interesów lub dóbr osób trzecich, a Zespół i każdy Uczestnik są w pełni uprawnieni do zgłoszenia Pomysłu w celu jego realizacji w ramach Programu;
d.     Oświadczenia, że (i) Zespołowi bądź Uczestnikowi przysługują autorskie prawa osobiste i majątkowe do Pomysłu i każdego jego elementu, w szczególności scenariusza, muzyki, opracowania graficznego, obejmujące prawa autorskie zależne, zobowiązanie do niewykonywania osobistych praw autorskich przez twórców oraz osoby, które przyczyniły się do powstania Pomysłu bądź były zaangażowane w jego tworzenie, prawa pokrewne, w szczególności do artystycznego wykonania i prawa do wideogramów, (ii) że Pomysł nie narusza osobistych i majątkowych praw autorskich osób trzecich, a także dóbr osobistych, praw do wizerunku, praw wynikających z wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych, oznaczeń geograficznych i topografii układów scalonych, (iii) że Pomysł nie jest obciążony prawami osób trzecich ani nie jest przedmiotem postępowania sądowego (w tym zabezpieczającego), administracyjnego, egzekucyjnego, ani rozporządzanie Pomysłem nie jest w żaden inny sposób ograniczone bądź wyłączone;
e.     Oświadczenia, że podawane informacje i dane oraz składane oświadczenia są zgodne z prawdą, a także że Zespół i każdy Uczestnik jest uprawniony do podawania takich informacji i danych, składania oświadczeń oraz wyrażenia wymaganych zgód.
10.  Oświadczenia, o których mowa w Punkcie 5.9 powyżej są udostępnione na stronie internetowej arpgames.pl pod zakładką Zgłoszenie Projektu. Kopie podpisanych oświadczeń należy złożyć wraz ze zgłoszeniem, zgodnie z Punktem 5.6.(c) powyżej.
11.  Jeżeli Organizator uzna to za konieczne, zgłoszenie może podlegać weryfikacji poprzez rozmowy Zespołu z przedstawicielem Organizatora w tym za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej (np. Skype).
12.  Spośród nadesłanych w terminie zgłoszeń, zgodnych z Regulaminem oraz spełniających określone przez Organizatora wymagania Komisja Konkursowa wybierze maksymalnie 10 Zespołów, które zostaną zakwalifikowane do Fazy Akceleracji. Kryteria wyboru określa Punkt 5.13.
13.  Komisja Konkursowa podejmuje decyzje według swobodnej oceny wartości i potencjału Pomysłu, kierując się następującymi kryteriami: oryginalność, wartość artystyczna, model biznesowy. Podstawą podjęcia decyzji są karty oceny Pomysłów, na których każdy Zespół otrzymuje ocenę od 0 do 100 punktów. Po ukończeniu Naboru Pomysłów Zespołowi przysługuje prawo wglądu do dotyczącej go karty oceny Pomysłu.
14.  Decyzja Komisji Konkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej arpgames.pl do dnia 14 września 2019 . W drodze decyzji ustalona zostaje lista rankingowa Zespołów, które zgodnie z kartami oceny Pomysłów otrzymały powyżej 50 punktów, ułożona zgodnie z liczbą punktów, poczynając od Zespołu, który uzyskał najwyższą ilość punktów. Do Fazy Akceleracji zakwalifikowane zostaje 10 Zespołów, które zgodnie z listą rankingową otrzymały największą ilość punktów. Pozostałe Zespoły tworzą listę rezerwową.
15.  W przypadku, w którym jakikolwiek z Zespołów zrezygnuje z dalszego udziału w Programie lub jego udział stanie się z jakichkolwiek powodów niemożliwy, Komisja Konkursowa zachowuje prawo dopuszczenia do Fazy Akceleracji kolejnego Zespołu z listy rezerwowej.
16.  Zespół i Uczestnicy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść podanych przez siebie danych i informacji oraz zobowiązani są do niezwłocznej aktualizacji danych i informacji w przypadku ich zmiany.
17.  Organizator posiada prawo do przeprowadzenia naboru uzupełniającego, w którym mają prawo wziąć udział również Zespoły biorące udział w pierwotnym naborze, także gdy zgodnie z kartą oceny Pomysłu otrzymały ocenę poniżej 50 punktów.
18.  W terminie 14 dni od dnia ogłoszenia decyzji, o której mowa w Punkcie 5.12 powyżej, Zespołowi przysługuje prawo do odwołania się od decyzji w zakresie oceny, jaką otrzymał ten Zespół. Odwołanie powinno zostać wysłane wraz z uzasadnieniem, z adresu mailowego podanego przez Zespół w formularzu jako adres kontaktowy. Ostateczna decyzja w sprawie odwołania należy do Organizatora, który podejmuje ją w sposób swobodny, kierując się celem Programu oraz wartością i potencjałem Pomysłów przedstawionych przez odwołujący się Zespół oraz pozostałe Zespoły, a także kryteriami oceny, o których mowa w Punkcie 5.13 powyżej.
19.  Udział w Naborze Pomysłów jest bezpłatny.
20.  Przystąpienie do Naboru Pomysłów jest równoznaczne z akceptacją przez Uczestników postanowień Regulaminu. Ponadto, Uczestnicy przystępując do Naboru Pomysłów zobowiązują się w przypadku kwalifikacji do Fazy Akceleracji do zawarcia Umowy Akceleracyjnej, na warunkach zasadniczo zgodnych ze wzorem określonym w Załączniku do Regulaminu.

6.     Faza Akceleracji

1.     Drugim etapem Programu jest Faza Akceleracji.
2.     Faza Akceleracji trwa od dnia zawarcia Umowy Akceleracyjnej do dnia określonego w Umowie Akceleracyjnej.
3.     Warunkiem uczestnictwa w Fazie Akceleracji jest zakwalifikowanie danego Zespołu do Fazy Akceleracji oraz zawarcie z Organizatorem Umowy Akceleracyjnej, na warunkach zasadniczo zgodnych ze wzorem określonym w Załączniku do Regulaminu. Umowę Akceleracyjną zawierają wszyscy Uczestnicy.
4.     Celem Fazy Akceleracji jest:
a.     Realizacja Zadania wyznaczonego przez Komisję Konkursową dla danego Zespołu;
b.     Dalszy rozwój Pomysłu;
c.     Weryfikacja Pomysłu oraz jego potencjału rynkowego;
d.     Weryfikacja Zespołu, w szczególności jego umiejętności merytorycznych oraz zarządczych;
e.     Przeprowadzenie serii szkoleń oraz warsztatów dla Uczestników.
5.     Każdy Zespół zakwalifikowany do Fazy Akceleracji jest zobowiązany do zrealizowania zadania określonego przez Komisję Konkursową, związanego z dalszym rozwojem Pomysłu („Zadanie”).
6.     Podczas Fazy Akceleracji Zespoły zobowiązane są do wykonywania Umowy Akceleracyjnej oraz do prowadzenia prac nad zgłoszonymi Pomysłami, co w szczególności oznacza, że:
a.     Zespoły muszą brać udział w spotkaniach (odbywających się zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Organizatora, w wyznaczonych przez niego miejscach, m.in. w Cieszynie, woj. śląskie), na którym następuje podsumowanie wykonanych do tego czasu prac. Podczas spotkań Zespoły będą m.in. odbywać szkolenia z różnych obszarów wiedzy i umiejętności dot. tworzenia gier, ekonomii, rachunkowości i prawa, odbywać sesje z Mentorami, pracować nad usprawnieniem swoich koncepcji pod względem technicznym i biznesowym („Warsztaty”);
b.     Zespoły muszą brać udział w spotkaniach organizowanych przez członków Rady Programowej oraz Partnerów;
c.     Zespoły zobowiązują się do wysyłania na bieżąco informacji o realizowanych Zadaniach do Opiekuna Zespołu oraz Organizatora, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
d.     Zespoły muszą brać udział w spotkaniach biznesowych organizowanych przez Opiekuna i przygotowywać notatkę z podsumowaniem spotkania, a także dostarczania notatek do Opiekuna Zespołu oraz Organizatora niezwłocznie po odbyciu spotkania;
e.     przynajmniej jeden członek każdego Zespołu musi brać udział w Warsztatach. W uzasadnionych przypadkach Zespół może zrezygnować z danych Warsztatów za zgodą Organizatora;
f.      Zespoły w trakcie Fazy Akceleracji muszą zrealizować Zadanie postawione im przez Komisję Konkursową;
g.     Zespoły muszą przygotować materiały dla Inwestorów zgodne ze wskazówkami i instrukcjami udzielonymi przez Organizatora oraz Opiekuna: teaser inwestycyjny, pitch deck oraz prezentację Pomysłu i koncepcji jego realizacji;
h.     Zespoły muszą brać udział w spotkaniach organizowanych z Inwestorami;
i.       Zespoły muszą przestrzegać ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności konkurencyjnej określonych w Umowie Akceleracyjnej.
7.     Zespoły zakwalifikowane do Fazy Akceleracji otrzymują:
a.     zakwaterowanie na terenie Cieszyna na czas trwania Warsztatów;
b.     dostęp do sprzętu i oprogramowania;
c.     możliwość udziału w Warsztatach;
d.     możliwość konsultacji z Mentorami;
e.     wsparcie w kontakcie z inwestorami branżowymi i kapitałowymi;
f.      przygotowanie do prezentacji przed Inwestorami;
g.     wsparcie w promocji, udziale w targach i konferencjach branżowych.
8.     Do każdego Zespołu zostanie przyporządkowany przez Organizatora co najmniej jeden Mentor wspierający działania Zespołu w Fazie Akceleracji („Opiekun”). Do obowiązków Opiekuna należeć będzie udzielanie Zespołowi wskazówek i dokonywanie korekt w trakcie Fazy Akceleracji. Zespoły są obowiązane stosować się do poleceń Opiekuna oraz realizować wyznaczone przez niego zadania.
9.     Konsultacje z Mentorami i Opiekunem odbywać się będą mogły w formie elektronicznej lub poprzez kontakt bezpośredni. Szczegóły w zakresie konsultacji z Mentorami zostaną przedstawione w trakcie Fazy Akceleracji.
10.  Z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu oraz odpowiednich postanowień Umowy Akceleracyjnej, udział w Fazie Akceleracji oraz wsparcie udzielane Zespołom jest dla zakwalifikowanych Zespołów bezpłatne.
11.  Na czas trwania Fazy Akceleracji każdy Zespół otrzyma stypendium w wysokości do 20.000 zł (słownie dwadzieścia tysięcy złotych). Łączna kwota przyznanego stypendium stanowi iloczyn kwoty 1.800 zł (słownie tysiąc osiemset złotych), liczby miesięcy trwania Fazy Akceleracji oraz liczby Uczestników wskazanych do otrzymania Stypendium przez dany Zespół, przy czym łączna kwota Stypendium dla danego Zespołu nie może przekroczyć sumy wskazanej w zdaniu poprzednim. Stypendium jest przyznawane każdemu Zespołowi niezależnie od liczby ani formy prawnej członków Zespołu. Stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym zgodnie z przepisami prawa. W przypadku, gdy stypendium podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, kwota Stypendium stanowi kwotę netto i podlega podwyższeniu o podatek od towarów i usług. Szczegóły dotyczące sposobu dysponowania przyznanym Stypendium zostaną określone w Umowie Akceleracyjnej.
12.  Uznaje się, że Zespół zakończył pomyślnie Fazę Akceleracji, jeżeli w terminie przewidzianym na Fazę Akceleracji zrealizował pomyślnie Zadanie oraz wypełnił zobowiązania określone w Regulaminie oraz Umowie Akceleracyjnej, a także: (i) Zespół przekazał Organizatorowi sprawozdanie z przebiegu Fazy Akceleracji, sporządzone według wzoru dostarczonego przez Organizatora oraz zgodnie z jego poleceniami, oraz (ii) uzgodniono i podpisano Protokół Końcowy.
13.  Zespołom, które pomyślnie ukończyły Fazę Akceleracji, przysługuje tytuł „Absolwenta Programu Akceleracyjnego”. Uczestnik przez 12 miesięcy od ukończenia Fazy Akceleracji może w celach informacyjnych posługiwać się, nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych, logotypami bądź znakiem towarowym Organizatora bądź Programu na stronie internetowej Zespołu bądź Uczestnika, na koncie profesjonalnym Zespołu bądź Uczestnika w portalach społecznościowych oraz w dokumentach handlowych. Po upływie 12 miesięcy, Uczestnik może informować o tytule „Absolwenta Programu Akceleracyjnego” bez wykorzystywania logotypów bądź znaków towarowych Organizatora bądź Programu.
14.  Szczegółowe zasady uczestnictwa w Fazie Akceleracji zostaną określone w Umowie Akceleracyjnej.

7.     Faza Inwestycyjna

1.     Trzecim i opcjonalnym etapem Programu jest Faza Inwestycyjna.
2.     Zakwalifikowanie Zespołu do Fazy Inwestycyjnej zależy od decyzji Organizatora.
3.     Proponując Zespołowi przystąpienie do Fazy Inwestycyjnej Organizator proponuje Zespołowi Inwestycję w postaci Finansowania Dłużnego, Inwestycji Kapitałowej, Wsparcia Alternatywnego lub kombinacji tych form Inwestycji. Wraz z propozycją Inwestycji Organizator przedstawia Zespołowi projekt Umowy Inwestycyjnej.
4.     Zespół jest zobowiązany do przystąpienia w dobrej wierze do negocjacji Umowy Inwestycyjnej z Organizatorem oraz Inwestorami zaproponowanymi przez Organizatora oraz prowadzenia negocjacji w celu zawarcia Umowy Inwestycyjnej w dobrej wierze oraz zgodnie z dobrymi obyczajami.
5.     Organizator przewiduje, że w ramach Fazy Inwestycyjnej średnia partycypacja Organizatora w Inwestycji wyniesie 250 tys. złotych (nie wliczając ewentualnej wartości Inwestycji dokonywanej przez Inwestorów).
6.     Szczegółowe zasady prowadzenia Fazy Inwestycyjnej określa Umowa Akceleracyjna oraz Umowa Inwestycyjna.
7.     Uczestnictwo w Fazie Inwestycyjnej może być związane z koniecznością spełnienia przez Zespół dodatkowych wymagań, w tym koniecznością dokonania przekształceń w zakresie formy prawnej Zespołu oraz rejestracji podmiotu gospodarczego w Polsce.

8.     Ogólne zobowiązania Uczestników

1.     Zespół i Uczestnicy zobowiązani są w trakcie Programu do prowadzenia prac nad Pomysłem zmierzających do jego rozwoju, komercjalizacji i wdrożenia, aktywnego działania i uczestnictwa w pracach prowadzonych w trakcie Programu, do przestrzegania instrukcji i uwzględniania wskazówek udzielonych przez Organizatora, do przestrzegania postanowień Umowy Akceleracyjnej, a także zapewnienia Organizatorowi możliwości bieżącej weryfikacji postępu prac w zakresie realizacji Pomysłu.
2.     Zespół i Uczestnicy zobowiązani są do przestrzegania postanowień Regulaminu, Umowy Akceleracyjnej oraz instrukcji i wskazówek wydawanych przez Organizatora zgodnie z Punktem 8.1 powyżej.
3.     W przypadku rażącego naruszania przez Uczestnika zasad Programu, w szczególności postanowień Regulaminu lub Umowy Akceleracyjnej, Opiekun lub wszyscy pozostali członkowie Zespołu mogą złożyć Organizatorowi wniosek o wykluczenie takiego Uczestnika z Programu. Organizator wyklucza Uczestnika z Programu jeśli stwierdzi zasadność wniosku. Decyzja Organizatora jest ostateczna.

9.     Szczególne zobowiązania Uczestników

1.     Uczestnicy posiadają dodatkowe zobowiązania w związku z Zewnętrznymi Inwestycjami w trakcie Programu, na zasadach określonych w Umowie Akceleracyjnej.
2.     Na zasadach określonych w Umowie Akceleracyjnej Uczestnicy zobowiązują się do nierealizowania i nierozwijania projektu o charakterystyce zbliżonej lub podobnej do Pomysłu poza Programem, w szczególności w trakcie Programu Uczestnicy nie będą przystępować do innych programów akceleracyjnych w celu realizacji projektów o charakterystyce zbliżonej lub podobnej do Pomysłu, bez uprzedniej zgody Organizatora.

10.  Prawa Własności Intelektualnej

1.     Na czas udziału w Programie Prawa Własności Intelektualnej do Pomysłu są przenoszone na Organizatora tytułem zabezpieczenia wszelkich wierzytelności Organizatora w stosunku do Zespołu lub któregokolwiek z Uczestników, wynikających lub związanych z udziałem Zespołu i Uczestników w Programie.
2.     W przypadku zakończenia udziału Zespołu w Programie Prawa Własności Intelektualnej do Pomysłu są zwracane do Zespołu. W przypadku Inwestycji Prawa Własności Intelektualnej do Pomysłu będą zwracane do Zespołu, chyba, że Zespół i Organizator uzgodnią inaczej.
3.     W przypadkach rażącego naruszenia Regulaminu lub Umowy Akceleracyjnej, Organizator będzie uprawniony do definitywnego przejęcia, w tym rozporządzenia, Prawami Własności Intelektualnej przeniesionymi na Organizatora tytułem zabezpieczenia, w celu zaspokojenia wierzytelności Organizatora powstałych wskutek naruszenia Regulaminu lub Umowy Akceleracyjnej i nie będzie zobowiązany do zwrotu tych praw do Zespołu lub Uczestników.
4.     Szczegóły dotyczące przenoszenia oraz zwrotów Praw Własności Intelektualnej do Pomysłu określa Umowa Akceleracyjna.

11.  Dane osobowe

  1. ARP Games sp. z o.o. z siedzibą w Cieszynie (43-400) ul. Wojska Polskiego 5 oświadcza, iż jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej „RODO”, w odniesieniu do danych osobowych osób fizycznych reprezentujących Zespół oraz osób fizycznych wskazanych przez Zespół jako osoby do kontaktu i inne osoby odpowiedzialne za wykonanie niniejszego Regulaminu.
  2. Dane osobowe (w rozumieniu art. 4 pkt 1 RODO) osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez ARP Games sp. z o.o. na podstawie  art. 6 ust.1 lit. f) RODO jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań administratora danych osobowych związanych z realizacją niniejszej Umowy w kategorii dane zwykłe – w zakresie: imię, nazwisko, pesel, numer i seria dowodu osobistego, miejsce zamieszkania, numer służbowego telefonu, służbowy adres email.
  3. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, mogą zostać przekazane Mentorom, Inwestorom oraz innym Zespołom na cele związane z realizacją Programu oraz w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji Programu.
  4. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, nie będą przekazywane do państwa trzeciego (rozumianego jako państwo znajdujące się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym, EOG), ani organizacji międzynarodowej w rozumieniu RODO.
  5. Dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, będą przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego w którym niniejsza Umowa zostanie wykonana, chyba że niezbędny będzie dłuższy okres przetwarzania np.: z uwagi na obowiązki archiwizacyjne, dochodzenie roszczeń lub inne wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
  6. Osobom, o których mowa w ust. 1, przysługuje prawo do żądania od administratora danych dostępu do ich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  7. Osobom, o których mowa w ust. 1, w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych przysługuje prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych osobowych, o których mowa w ust. 1, było wymagane do zawarcia niniejszej Umowy.
  9. W oparciu o dane osobowe osób, o których mowa w ust. 1, ARP Games sp. z o.o. nie będzie podejmowała zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO

12.  Reklamacje dotyczące strony internetowej

1.     Reklamacje wynikające z nieprawidłowego działania strony internetowej arpgames.pl zgłaszający mogą składać w formie elektronicznej przesyłając reklamację na adres e-mail: office@arpgames.pl. Reklamacje mogą dotyczyć niewłaściwego działania strony internetowej. Reklamacja powinna zawierać dane kontaktowe zgłaszającego (w tym adres e-mail) oraz opis zgłaszanych zastrzeżeń.
2.     Jeżeli podane w reklamacji dane wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Organizator zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym przez Organizatora zakresie.
3.     Organizator podejmie starania w celu niezwłocznego rozpoznania reklamacji, jednak nie później niż w terminie 14 dni. Czas ten liczony jest od daty otrzymania przez Organizatora reklamacji zawierającej kompletną informację.
4.     Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail przekazany przez zgłaszającego.

13.  Postanowienia końcowe

1.     Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek działania lub zaniechania Zespołu lub Uczestników, chyba że taka odpowiedzialność wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
2.     Uczestnicy zobowiązują się nie dochodzić żadnych roszczeń wobec Organizatora w związku z ewentualnym wystąpieniem z roszczeniami osób trzecich, skierowanych do Zespołu lub Uczestników, związanych z ich udziałem w Programie.
3.     W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią z roszczeniami wobec Organizatora z tytułu naruszenia jej Praw Własności Intelektualnej w związku z Pomysłem, Zespół i Uczestnicy zobowiązują się zwolnić Organizatora z jakiejkolwiek odpowiedzialności względem takiej osoby trzeciej oraz zobowiązują się do pokrycia wszelkich szkód oraz kosztów poniesionych przez Organizatora w związku z roszczeniami osób trzecich. W takim przypadku Uczestnicy zobowiązują się również do udzielenia Organizatorowi wszelkiej pomocy oraz dostarczenia wszelkich informacji i dokumentów niezbędnych do ochrony interesów Organizatora względem osób trzecich.
4.     Zespół i Uczestnicy nie mogą przenosić praw i obowiązków związanych z udziałem w niniejszym Programie bez zgody Organizatora wyrażonej na piśmie pod rygorem nieważności.
5.     Organizator zastrzega, iż w zakresie dokonywania oceny i weryfikacji Pomysłów ubiegających się o udział w Programie oraz na każdym z etapów Programu ma prawo do podejmowania działań, w tym również do podejmowania współpracy z innymi Zespołami i Uczestnikami posiadającymi Pomysły podobne lub konkurencyjne, bez konieczności uzyskania zgody pozostałych Zespołów lub Uczestników.
6.     Organizator zastrzega prawo do zmiany Regulaminu. Zmiany stają się skuteczne w chwili ich ogłoszenia na stronie internetowej arpgames.pl.
7.     W przypadku sprzeczności postanowień Regulaminu z Umową Akceleracyjną lub Umową Inwestycyjną, rozstrzygające znaczenie ma Umowa Akceleracyjna lub Umowa Inwestycyjna.
8.     Regulamin obowiązuje od dnia jego ogłoszenia na stronie internetowej arpgames.pl.
9.     Zobowiązania Organizatora wynikające z Regulaminu nie stanowią przyrzeczenia publicznego w rozumieniu kodeksu cywilnego.
10.  Regulamin podlega prawu polskiemu.
11.  Regulamin został sporządzony w polskiej i angielskiej wersji językowej. W przypadku rozbieżności decydujące znaczenie mają postanowienia wersji polskiej.
12.  Organizator zastrzega możliwość zakończenia Programu w każdym czasie z uzasadnionych przyczyn, np. zbyt małej ilości zgłoszeń lub niewystarczającej jakości zgłaszanych Pomysłów. Uczestnicy zrzekają się jakichkolwiek roszczeń względem Organizatora z tego tytułu.

Do pobrania:

Regulamin Programu Akceleracyjnego.

Oświadczenie w związku ze zgłoszeniem do programu