FAQ

FAQ

1. Czym jest ARP Games?
ARP Games jest akceleratorem wspierającym twórców gier wideo chcących realizować swoje projekty w formie startupów.

2. Co jest podstawą programu ARP Games?
Podstawą są konkursy ogłaszane raz w roku, w których udział mogą co najmniej dwuosobowe zespoły. Zgłaszane projekty nie są ograniczone tematyką ani preferowaną platformą.

Program realizowany jest w 2 etapach. Pierwszy obejmuje 3-miesięczny okres tworzenia działającego demo i strategii biznesowej. Drugi etap to założenie spółki.

3. Kto może aplikować?
Do programu może aplikować zespół składający się z co najmniej 2 osób dowolnej narodowości. Nie ma żadnych ograniczeń wiekowych i związanych z wykształceniem.

4. Czym jest program mentorski?
Program mentorski będzie realizowany z każdym zespołem zakwalifikowanym do pierwszego etapu. Nad każdym projektem opiekę roztoczy osoba mająca doświadczenie w produkcji i procesie wydawniczym gry z podobnego gatunku i obszaru. Dobór mentorów będzie konsultowany z drużynami.

5. Jakie są dodatkowe formy wsparcia?
Podczas trwania konkursu akcelerator zapewnia wsparcie finansowe członków zespołu, przestrzeń biurową, w razie potrzeby sprzęt i oprogramowanie, a także opiekę prawną i księgową. W kolejnych etapach zapewnia kontakty z inwestorami branżowymi i kapitałowymi, a także udział w programach promujących polskie produkcje gier na najważniejszych targach branżowych.

6. Co będzie potrzebne, aby złożyć wniosek?
Wniosek można złożyć przez stronę ARP Games. We wniosku, oprócz podstawowych danych członków zespołu, należy przedstawić podstawowe dane o projekcie i prezentację wideo zespołu i gry. Komisja konkursowa ocenia wartość artystyczną projektu, jego oryginalność, jak również proponowany przez Zespół model biznesowy. 

7. Czy są jakieś ograniczenia w projektach gier?
Nie, nie ma żadnych ograniczeń. Mogą to być dowolne projekty, w dowolnym modelu biznesowym na dowolną platformę.

8. Czy doświadczenie lub wykształcenie związane z branżą gier jest wymagane?
Nie. W pierwszej kolejności oceniany będzie sam projekt. Oczywiście wiedza i doświadczenie będą pomocne przy tworzeniu gry.

9. Mamy rozpoczęty projekt i gra jest już na zaawansowanym etapie. Czy możemy aplikować?
Tak. Aplikować mogą różne projekty na różnym etapie ich realizacji.

10. Czy aplikować może spółka?
Tak. Jednak w drugim etapie zakładana jest oddzielna spółka.

11. Ile projektów otrzyma wsparcie?
Raz  w roku wparcie uzyska 10 zespołów. Ich liczba może być mniejsza w 2 etapie konkursu jeżeli zespół nie zrealizuje zakładanych celów.

12. Kto dokonuje oceny?
Oceny wniosków dokonuje komisja powołana spośród mentorów i partnerów ARP Games.

13. Na jakiej podstawie rozpoczyna się współpraca z ARP Games?
Po ocenie, dokonanej przez komisję, zespół podpisuje umowę z ARP Games, w której określone są szczegółowe zasady współpracy, a także prawa i obowiązki obu stron. Umowa ta jest też podstawą do założenia spółki w drugim etapie.

14. W jakiej wysokości przewidziane jest wsparcie?
W pierwszym etapie zespół może uzyskać do 20 tyś. zł w formie stypendialnej wypłacanej w transzach miesięcznych. Następnie, w zależności od przebiegu negocjacji i indywidualnego przypadku ARP Games finansuje do 100% kosztów produkcji gry. 

15. Jak duży udział ARP Games przewidziany jest w spółce?
ARP Games będzie obejmowało maksymalnie do 25% udziałów. Udział ten będzie ustalany indywidualnie w zależności od wielkości projektu i zaangażowanego zespołu.

16. Czy można zrezygnować z udziału w projekcie w trakcie jego trwania?
Tak. Jednak ARP Games zastrzega sobie prawo do uzyskania zwrotu poniesionych nakładów na zespół.

17. Czy do zespołu mogą dołączyć dodatkowe osoby w trakcie trwania programu wsparcia?
Tak, pod warunkiem, że zostanie sporządzony aneks do umowy pomiędzy zespołem, a ARP Games.

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami!